top of page

KİMYA SEKTÖRÜ

Laboratuvar Deneyleri

KDU

AB-0420-P.png

GENEL BİLGİ


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete Sayı : 30105   Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) yönetmeliği yayınlanmıştır.
KKDİK Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.
KKDİK Yönetmeliği; maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya
içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar.
KKDİK Yönetmeliği EK-18 içeriğine göre , T.C Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim
kuruluşlarından en az 64 saat Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) eğitimi alınmalı,eğitim sonunda
TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından açılan sınava katılmaları gerekir.. Sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar Kimyasal Yeterlilik Belgesine sahip olurlar.Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olurlar.
Belge süresi 5 yıldır.
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı sertifikası almaya hak kazananlar , tekrardan Güvenlik Bilgi Formu
Hazırlayıcısı Eğitimi diğer ifadeyle (GBF) ya da (M)SDS Eğitimi almalarına ve GBF sınavına katılmalarına gerek
yoktur.
Eğitimler,  T.C Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim kuruluşlarınca düzenlenmektedir.
Belgelendirme ise, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.
NCR Uygunluk Değerlendirme Eğitim Ltd. Şti , T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış KDU eğitimini veren kurumlar arasındadır. Aynı zamanda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşudur.


Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Ne iş Yapar ?


 KKDİK kapsamında, 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler için Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesini yapar.
 Entegre Çevre Bilgi Sistemi içerisinde yer alan Kimyasal Kayıt Sistemine Ön-Kayıtları ve Kayıtları
gerçekleştirir.
 Ortak kayıtlarda oluşacak olan konsorsiyumlarda temsilcilik yapar.
 Yurt dışından Türkiye İthal edilen Kimyasalların KKS sistemine kaydının gerçekleştirilmesi için TEK
TEMSİLCİLİK yapar.
 Kimyasal üreticilerin KKS kayıtlarının gerçekleştirilmesi Üçüncü Taraf ismi ile görev alır.
 GÜVENLİK BİLGİ FORMU (M)SDS) HAZIRLAR.
 Maddelerin Kayıt dosyalarını hazırlar.

31/12/2023 tarihine kadar Güvenlik Bilgi Formları Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanır.
Kimyasal değerlendirme uzmanı, Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre de Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilir.

KDU EĞİTİMİNE KİMLER KATILMALI
KDU SINAVINA KİMLER KATILMALI


Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Sınavına katılabilmek için aşağıdaki kriterlerin karşılanması
gerekmektedir:
 Kimya, Biyoloji veya Çevre Bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakülteleri'nin veya Mühendislik
Fakülteleri'nin lisans bölümlerinden mezun olmak veya
 Kimya Bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya
 Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite
kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.
* Kimya, Biyoloji, Çevre Bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakülteleri'nin veya Kimya, Biyoloji, Çevre Bilimleri ile
ilgili Mühendislik Fakülteleri'nin lisans bölümlerine örnek olarak; Biyokimya, Biyoteknoloji, Kimya, Biyoloji,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya
mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak Kimya, Biyoloji ve Çevre Bilimleri
konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer.
Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (ör: Makine Mühendisliği, İşletme Bölümü vb.) mezun
olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya
kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını karşılamaları gerekmektedir.


Eğitim/Sınav ücretine dâhil olan hizmetler:
 KDU Eğitim dokümanı
 Eğitim sonunda eğitime katılım sertifikası
 Sınavda başarılı olunması halinde TÜRKAK onaylı Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası,
 Kahve, İkramlar, Öğle Yemeği
 İstenilen evraklar; başvuru formu, belge kullanım sözleşmesi, diploma (ya da mezuniyet belgesi) ve
nüfus cüzdanı fotokopisi, eğitim ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
Ek Not: Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar,
kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olanların ek olarak çalışılan
şirketten alınacak ıslak imzalı çalışma belgesi getirmeleri gerekmektedir.
EĞİTİM İÇERİĞİ

 Kimyasalların yönetimi
 Mevzuat:

- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
- Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

 Madde ve karışımların:
- Fizikokimyasal özelliklere göre sınıflandırılması
-Toksikolojik özelliklere göre sınıflandırılması
-Ekotoksikolojik özelliklere göre sınıflandırılması

 Kimyasallar - İnsan sağlığı risk değerlendirmesi
 Kimyasallar - Çevresel risk değerlendirmesi
 Maruz kalma senaryoları
 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD)
 Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR)

 Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler
 Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler

GBF

‘Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ 13/12/2014
tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır. Piyasaya arz edilen zararlı madde ve
karışımların insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerinden korunmak için Güvenlik Bilgi Formu
hazırlanması ve dağıtımına ilişkin teknik usul ve esasları düzenlemektir.
23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmeliğin 64’üncü Maddesinde 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten
kaldırıldığı, ancak 2'inci Geçici Maddesinde de "31/12/2023 tarihine kadar güvenlik bilgi formları
Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre
hazırlanır" hükmü yer almakta olup , ayrıca; 27 inci maddesinde de; "Bir maddenin ya da karışımın
tedarikçisi, kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından hazırlanmış bir güvenlik bilgi formunu temin
eder" hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle, Belgelendirme Kuruluşları olarak vermiş olduğunuz "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Sertifikaları " 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olup, 31.12.2023 tarihinden itibaren sadece Kimyasal
Değerlendirme Uzmanı Sertifikasına sahip kişiler tarafından Güvenlik Bilgi Formları
hazırlanabilecektir.
Kuruluşumuz tarafından 2021 yılında ve daha sonraki yıllarda alınacak Güvenlik Bilgi Formu
Hazırlayıcısı sertifikalarının geçerlilik süresi 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.

bottom of page